loader image

Analiza chłonności terenu
i analiza urbanistyczna

Przed decyzją inwestora o zakupie działki doradzamy co na danym terenie można wybudować. Jest to najczęściej szczegółowa analiza chłonności terenu oparta o obowiązujący Plan Miejscowy lub Warunki Zabudowy. W przypadku uch braku tychże dokumentów analiza działki rozszerzona jest o analizę architektoniczno-urbanistyczną.

Większość inwestorów, przed zakupem działki szczegółowo teren teren lub zleca wykonanie analiz chłonności architektowi. Najczęściej chce wiedzieć ile maksymalnie na działce można zmieścić mieszkań lub usług, oraz czy nie ma jakiś niebezpieczeństw z nią związanych.

W naszym biurze wykonujemy znaczną ilość takich analiz, czasem też otrzymujemy już gotowe, wykonane przez inne pracownie projektowe.

Przygotowanie dobrej, rzetelnej analizy chłonności sprawia dużo frajdy projektowej, ale jest też niezwykle trudne ze względu na szereg zagadnień wymagających poruszenia. Niekiedy wymaga też rozbudowanych analiz urbanistycznych.

Analizy w zależności od potrzeb różnią się od siebie bardzo. Zarówno zakresem jak i szczegółowością opracowania.

Analiza chłonności terenu i koncepcje

Pum

Złoty Graal analiz – czyli odwiecznie zadawane pytanie ile maksymalnie na działce można zmieścić mieszkań lub usług? Zestawienie PUM-u oraz innych podstawowych parametrów zabudowy w formie czytelnej tabeli to podstawowy składnik naszych analiz.

Opis

Zakres i stopień szczegółowości części opisowej dostosowujemy do wymagań Inwestora, powinien zawierać: analizę zapisów MPZP lub WZ, opis proponowanej zabudowy oraz obsługi terenu przez infrastrukturę techniczną,a także opis wariantów zabudowy oraz silnych i słabych stron działki.

Rysunki / schematy

Część rysunkowa zależy od budżetu, czasu oraz potrzeb Inwestora na tym etapie. Powinna zawierać schematy możliwości zabudowy terenu w stosunku do zapisów MPZP lub WZ. W zależności od zakresu może zawierać schematyczne lub szczegółowe rzuty kondygnacji, przekroje budynku oraz różne warianty zabudowy.

Analizy przesłaniania i nasłaneczniania

Część rysunkowa uzupełniana jest często o szczegółową analizę przesłaniania i nasłoneczniania działek i budynków sąsiednich. Pozwala to ocenić w jakim stopniu możliwości zabudowy ograniczone są poprzez bezpośrednie sąsiedztwo poprzez konieczność zapewnienia wymaganej prawem ilości światła słonecznego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W zabudowie śródmiejskiej czy intensywnie zabudowanej okolicy to część obowiązkowa.

Wizualizacje i materiały sprzedażowe

Analiza chłonności może zostać uzupełniona o projekt koncepcyjny wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami oraz pełnym zestawem materiałów sprzedażowych. Wykonujemy wysokiej jakości wizualizacje oraz spacery wirtualne w sposób jednoznaczny obrazujące co może powstać na danym terenie.

Na co zwrócić uwagę

Analizując dana działkę należy wziąść pod uwage szereg czynników, które moga mieć wpływ na to co faktycznie można na niej wybudować.
E

wady prawne działki

często analizowane na wcześniejszym etapie

E

wskaźnik wysokości zabudowy

E

wskaźnik miejsc parkingowych

E

możliwości przyłączenia mediów

w tym dostępność wody na potrzeby ppoż.

E

sąsiedztwo

E

dojazd do inwestycji, w tym dojazd na potrzeby gaszenia pożaru

E

wskaźnik intensywności zabudowy

E

inne zapisy szczegółowe prawa miejscowego

E

uchwały lokalne

np. Sejmiku

E

grunty

w szczególności poziom wody gruntowej

E

strefy ochrony konserwatorskiej i ochrony przed hałasem

E

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej

E

inne, ogólne przepisy Prawa Budowlanego

E

ograniczenia związane z ochroną środowiska

E

rodzaj gruntów

budowlane, rolne, leśne

E

istniejące budynki, sieci napowietrzne i podziemne,

E

zgodność inwestycji z przeznaczeniem ternu

E

ograniczenia związane z hałasem

E

zieleń na działce

ewentualnie cenne drzewa do wycinki

E

inne czynniki

Czynników jest wiele. Ich analiza nie zawsze jest na wstępnym etapie w 100% możliwa. Jest to jednak niezwykle ważna dla dalszego powodzenia inwestycji. Pominięcie jednego aspektu może mieć katastrofalne skutki w przyszłości. Dobra analiza odnosi się co najmniej do każdego z tych punków.